นโยบายความเป็นส่วนตัว
ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า ”กลุ่มบริษัทฯ”) ได้คำนึงถึงและให้ ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ (ตามคำนิยามด้านล่าง) ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เช่น ผู้สมัครงาน ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์งาน พนักงาน อดีตพนักงาน นักศึกษาฝึกงาน ผู้บริหาร กรรมการ คู่ค้า (ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการ) พันธมิตรทางธุรกิจ นักเขียน เจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ติดต่อ บุคคลทั่วไป ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน สื่อมวลชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทฯ และ/หรือพันธมิตรของกลุ่มบริษัทฯ จัดขึ้น เป็นต้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังกล่าว รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับ เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ไปยังต่างประเทศ
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ”) จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน โดยกลุ่มบริษัทฯ จากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ (เช่น กระบวนการจ้างงานหรือการจัดซื้อจัดจ้าง) อนึ่ง สำหรับลูกค้า ผู้ที่จะเป็นลูกค้า ผู้เข้าเยี่ยมชมหรือสมาชิกในเว็บไซต์ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) หรือแพลตฟอร์มอื่นใดในลักษณะเดียวกันของบริษัทฯ โปรดดูรายละเอียด ในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ กลุ่มบริษัทฯ เห็นว่า เป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านที่ต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ทั้งหมดนี้อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงใด ๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ อาจดำเนินการเป็นการครั้งคราว โดยกลุ่มบริษัทฯ จะระบุวันที่ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ
เพื่อวัตถุประสงค์แห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้
”ข้อมูลส่วนบุคคลฯ” หมายความถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม “บริษัทย่อย” หมายความถึง บริษัทใด ๆ ที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือการมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุใด หรือการมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของบริษัทนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยให้รวมถึงบริษัทที่อยู่ภายใต้บริษัทที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมกิจการต่อไปเป็นทอด ๆ ด้วย ซึ่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วยบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด และบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำกัด
1.
ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่เก็บรวบรวม
กลุ่มบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านจากหลากหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรง เช่น เมื่อท่านติดต่อหรือเข้าทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัทฯ เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์ม เช่น ใบสมัครงาน ทะเบียนคู่ค้า เพื่อเริ่มต้นปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทฯ หรือลงนามในสัญญา เมื่อมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับท่าน หรือจากพันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้ให้บริการที่ท่านรับจ้างทำงานหรือเป็นตัวแทน หรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือจากบุคคลที่สาม เช่น บุคคลอ้างอิง อนึ่ง ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับบริบทของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับท่าน ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่กลุ่มบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมมีดังนี้
1.1
รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ ส่วนสูง น้ำหนัก เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รูปภาพ รูปถ่าย สัญชาติ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร ข้อมูลด้านการศึกษาและ การทำงาน (ซึ่งรวมถึงข้อมูลในใบสมัครงาน ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองเงินเดือน ใบรับรองวิชาชีพ ใบอนุญาตการทำงาน ข้อมูลการอบรม รายได้และเงินเดือน) ข้อมูลจากเอกสารราชการ (ซึ่งรวมถึงบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถยนต์ ใบอนุญาตขับขี่ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หนังสือรับรองบริษัท เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล หนังสือตรวจลงตรา (Visa) ใบตรวจคนเข้าเมือง) ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ (ซึ่งรวมถึงยี่ห้อ รุ่น หมายเลขตัวถัง หมายเลขทะเบียนรถยนต์) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือการเป็น สมาชิกชมรม /สมาคม ประวัติการสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ลายมือชื่อ เป็นต้น
1.2
รายละเอียดในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่และแผนที่ของที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ของสถานที่ทำงานหรือ สถานประกอบการ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล ชื่อบัญชีไลน์หรือบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เครือข่าย สังคม (Social Media) เป็นต้น
1.3
รายละเอียดทางบัญชีและการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลค่าใช้จ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง รายการเงินได้และรายการ ลดหย่อนภาษี ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย หมายเลขบัญชีเงินกู้ ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อมูลกองทุนประกันสังคม สำเนาบัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขบัญชีหลักทรัพย์ จำนวนหลักทรัพย์หรือเงินปันผล เป็นต้น
1.4
รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส บุตร บิดามารดา ข้อมูลของบุคคลอื่นใดที่ท่านอ้างอิง ข้อมูลพนักงานของ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับท่าน ข้อมูลตามรายงานการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น
1.5
รายละเอียดทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย (IP Address) หมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างอิงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย (MAC Address) ประวัติจราจรทางคอมพิวเตอร์ ล็อก (Log) รุ่นและประเภทของอุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่อมต่อ รายละเอียดการเข้าถึง บันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ตำแหน่งและบันทึกเวลาการเข้าใช้ระบบ ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ เป็นต้น
1.6
รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงานและการปฏิบัติงาน เช่น ข้อมูลคู่ค้า (ซึ่งรวมถึงรหัสคู่ค้า ประเภทคู่ค้า ประเภทกิจการ ประเภทธุรกิจ คะแนน ประเมิน คู่ค้า วันที่ขึ้นทะเบียนคู่ค้า ข้อมูลบัญชีธนาคาร รายละเอียดและประวัติการชำระเงิน) ข้อมูลพนักงาน (ซึ่งรวมถึงรหัสพนักงาน ตำแหน่งงาน สังกัด วันที่เริ่มงาน วันสิ้นสภาพการจ้าง อายุงาน ประวัติการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน บันทึกทางวินัย ข้อมูลการโอนย้าย ข้อมูลการเลื่อนตำแหน่ง ข้อมูลการร้องเรียน ข้อมูลการฝึกอบรม ข้อมูลการใช้สวัสดิการ เหตุผลการลาออก) ข้อมูลตรวจสอบสถานะ ข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างท่านกับกลุ่มบริษัทฯ ข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ตามที่ระบุในสัญญา แบบคำขอ แบบฟอร์ม หรือแบบสำรวจ เป็นต้น
1.7
รายละเอียดอื่น ๆ เช่น บันทึกการเข้าออกสำนักงาน บันทึกภาพ และ/หรือเสียงผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสำนักงาน เป็นต้น
1.8
รายละเอียดส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนาที่ปรากฏอยู่บนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ผลการตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์) ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลความพิการ เป็นต้น (“ข้อมูลที่อ่อนไหวฯ”)
ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของบุคคลอื่นใด (เช่น กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือผู้รับมอบอำนาจของบุคคลที่กลุ่มบริษัทฯ มีกิจกรรมหรือนิติสัมพันธ์ด้วย บุคคลอ้างอิง หรือบุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน) กับกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการใดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ ท่านรับรองว่าท่านมีอำนาจที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้ โดยท่านได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ การโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไปยังต่างประเทศตามนโยบาย ความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ แก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลฯ นั้นแล้ว และท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของของข้อมูลส่วนบุคคลฯ นั้นแล้ว อนึ่ง ในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) ของบุคคลดังกล่าว ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ทราบว่า กลุ่มบริษัทฯ ได้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของบุคคลเหล่านั้นมา โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่ได้มาดังกล่าวทันที หรือจะเก็บรวบรวม และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ นั้น ในกรณีและเท่าที่กฎหมายอนุญาต
2.
วัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ
2.1
วัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอม
กลุ่มบริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ รวมถึงข้อมูลที่อ่อนไหวฯ ของท่าน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ความเหมาะสมในการจ้างงาน เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานระหว่างการจ้างงาน เพื่อเก็บประวัติการทำงาน เพื่อบริหารจัดการสวัสดิการต่าง ๆ (เช่น วันลา ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี และการทำประกันสุขภาพ) เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน
2.2
วัตถุประสงค์ที่อาศัยเหตุผลทางกฎหมาย
กลุ่มบริษัทฯ อาศัยเหตุผลทางกฎหมาย (ได้แก่ (ก) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต เพื่อการป้องกันหรือยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ (ข) ฐานสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาต่อท่าน ซึ่งรวมถึงเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา (ค) ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ หรือ (ง) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อประโยชน์ อันชอบธรรมของกลุ่มบริษัทฯ และบุคคลภายนอก โดยจะคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือ (จ) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ หรือ (ฉ) ฐานอื่นใดตามที่กฎหมายอนุญาต) ในการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1)
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการสมัครงานและการจ้างงาน เพื่อบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่น (กองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) เพื่อการเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชี การดำเนินการ ทางภาษี (การหักภาษีเงินได้) เพื่อบริหารจัดการสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ทางการจ้างงาน ซึ่งรวมถึงการออกบัตร พนักงาน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณา ปรับ ย้าย เปลี่ยน เลื่อนตำแหน่งหรือที่ทำงาน การคุ้มครองแรงงาน การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและ จัดการทรัพยากรภายใน เพื่อดูแลภาพรวมและอำนวยความสะดวกในการทำงาน เพื่อบริหารจัดการการพัฒนาและฝึกอบรม เป็นต้น
(2)
เพื่อการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เพื่อตรวจสอบข้อมูล คัดกรองคุณสมบัติและสถานะกิจการของคู่ค้า และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเข้าทำสัญญา ใบสั่งซื้อ หรือคำขอซื้อกับคู่ค้า และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อการเก็บและบันทึกข้อมูล ในทางบัญชี การดำเนินการทางภาษี (การหักภาษี ณ ที่จ่าย) เป็นต้น
(3)
เพื่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เช่น เพื่อบริหารจัดการและจัดทำบัญชี เพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินหรือทาง ธุรกิจใด ๆ เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงการนำชื่อนามสกุลของท่านระบุในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีอยู่กับท่านหรือ องค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน ซึ่งรวมถึงการให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือผลงาน การชำระเงินหรือการเรียกเก็บเงิน เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามสมควรที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีอยู่กับท่านหรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบ การทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อจัดทำเอกสารสิทธิ เพื่อการจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาขั้นตอนและกระบวนการทำงาน เป็นต้น
(4)
เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เช่น เพื่อนัดสัมภาษณ์ เพื่อให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม เพื่อส่งข่าวสารของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อจัดส่งเอกสาร เพื่อติดต่อบุคคลอ้างอิงของท่านในกรณีฉุกเฉิน เพื่อรายงานความคืบหน้าของธุรกรรมที่ทำร่วมกัน เพื่อตอบข้อซักถามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
(5)
เพื่อบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อสังเกต ติดตาม จัดการ และตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
(6)
เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ กลุ่มบริษัทฯ เพื่อควบคุมการเข้าออกสำนักงาน อันจะทำให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่สำนักงานมีความปลอดภัยต่อพนักงานและผู้มาติดต่อ รวมถึง ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เมื่อมีความจำเป็นและกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ เพื่อการโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการดำเนินการในทำนองเดียวกัน เป็นต้น
เมื่อกลุ่มบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อการเข้าทำสัญญากับท่าน หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเมื่อมีการร้องขอ กลุ่มบริษัทฯ อาจไม่สามารถ (หรืออาจต้องยุติ) การปฏิบัติตามสัญญา หรือปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่าน และท่านอาจได้รับความเสียหายและเสียโอกาส
3.
บุคคลที่กลุ่มบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ
กลุ่มบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านต่อบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้
3.1
บริษัทฯ และบริษัทภายใต้กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงพนักงาน ผู้บริหารและกรรมการด้วย
3.2
คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ของกลุ่มบริษัทฯ (ซึ่งอาจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา) และ/หรือบุคคลที่ทำการตลาดหรือส่งเสริมการขายร่วมกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
3.3
ผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ ผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและระบบคลาวด์ ธนาคารและสถาบันการเงิน นายทะเบียนหลักทรัพย์ โรงพยาบาล บริษัทประกันภัย ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน ผู้ให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งรวมถึงตัวแทนเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์) ผู้ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์และโปรแกรมส่งเสริมการขาย (ซึ่งรวมถึงการสะสมคะแนนและแลกของรางวัล) ผู้ประกอบธุรกิจด้านการติดต่อสื่อสาร ผู้ให้บริการระบบลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และ/หรือผู้ให้บริการด้านการพิมพ์
3.4
บุคคลภายนอกที่มีอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล ผู้กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าจำเป็น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
3.5
ที่ปรึกษาวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือผู้สอบบัญชี
3.6
บุคคลภายนอกอื่นใด ที่บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยเหตุผลทางกฎหมายบางประการ เช่น ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ นักลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ กรณีการโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการดำเนินการในทำนองเดียวกัน เป็นต้น
ทั้งนี้ โปรดทราบว่าลิงก์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราที่เชื่อมต่อและนำท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งหากท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์หของบุคคลภายนอกแล้ว การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นทั้งสิ้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้น เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมว่าข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านได้ถูกดำเนินการอย่างไร โดยเราไม่รับประกันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลฯ และ/หรือข้อมูลอื่นที่ท่านให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจะเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย เราจะไม่รับผิดชอบการจัดการด้านความปลอดภัยและกิจกรรมต่าง ๆ ของเว็บไซต์เหล่านั้น
4.
การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ระหว่างประเทศ
กลุ่มบริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านได้โอนไปอย่างปลอดภัย และบุคคลผู้รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมและเป็นการโอนที่ถูกต้องและได้รับอนุญาตตากฎหมาย
5.
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ
กลุ่มบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับข้อมูลและเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ ตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไว้เป็นระยะ เวลานานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด
6.
คุกกี้และการใช้คุกกี้
คุกกี้ คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์มายังเบราว์เซอร์ และถูกส่งกลับมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ทุก ๆ ครั้งที่เบราว์เซอร์ร้องขอข้อมูล โดยปกติแล้วคุกกี้จะถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็ก ๆ ไว้ที่เบราว์เซอร์ เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถจดจำสถานะการใช้งานของเบราว์เซอร์ที่มีต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ อาทิ การจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้ เวลาที่ผู้ใช้เข้าเว็บครั้งล่าสุด ข้อมูลสินค้าที่ผู้ใช้เลือกไว้ เป็นต้น บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมคุกกี้เพื่อให้สามารถจดจำท่าน รวมทั้งเพื่อสร้างประสบการณ์ของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น อนึ่ง เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ความสามารถของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ บางฟังก์ชั่นหรือบางหน้าหรือทั้งหมดอาจถูกจำกัด
7.
มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลฯ
การปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลฯ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลฯ โดยมีการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้เฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ เท่านั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้นำมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่หลากหลายมาใช้ด้วยความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่อยู่ในระบบของกลุ่มบริษัทฯ นั้น มีความปลอดภัย โดยจะถูกจัดเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะเจ้าหน้าที่หรือผู้ประมวลผลที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงระบบดังกล่าวจากกลุ่มบริษัทฯ เท่านั้น โดยการเข้าถึงระบบต้องใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการดาดเคาและมีการกำหนดอายุการใช้งานของรหัสผ่าน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังใช้เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังต่อไปนี้
7.1
ไฟร์วอลล์ (Firewall) กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการวางชั้นของไฟร์วอลล์ (ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย) ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ตของกลุ่มบริษัทฯ
7.2
ซอฟต์แวร์สแกนไวรัสและมัลแวร์ (Virus and Malware Scan) กลุ่มบริษัทฯ มีการติดตั้งซอฟต์แวร์สแกนไวรัสและมัลแวร์ รวมทั้งมีการอัปเดต เป็นระยะ ๆ ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ทั้หมดของกลุ่มบริษัทฯ
8.
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย และข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้
8.1
การเข้าถึงข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลฯ เกี่ยวกับท่านที่กลุ่มบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของตัวท่านเอง กลุ่มบริษัทฯ อาจขอให้ท่านพิสูจน์ยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่ท่านขอแก่ท่าน
8.2
การแก้ไขข้อมูล: ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ได้ทุกเมื่อ โดยสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองใน ช่องทางที่กลุ่มบริษัทฯ เปิดให้ใช้ อาทิ การแก้ไขข้อมูลสมาชิกผ่านเว็บไซต์ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) หรือติดต่อมายัง ช่องทางการติดต่อซึ่งระบุไว้ในข้อ 9
8.3
การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านที่กลุ่มบริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบที่จัดเก็บและสามารถอ่านได้ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมแก่กรณีและโดยสภาพสามารถกระทำได้ เพื่อส่งต่อ หรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาต จากท่าน โดยท่านสามารถติดต่อมายังช่องทางการติดต่อซึ่งระบุไว้ในข้อ 9 โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่ท่านได้ให้กับบริษัทฯ โดยตรง และ (ข) กรณีที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทฯ มีกับท่านเท่านั้น
8.4
การคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน
8.5
การระงับการใช้: ท่านอาจมีสิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านตามกรณีที่กฎหมายได้กำหนดไว้
8.6
การถอนความยินยอม: ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับกลุ่มบริษัทฯ ในการเก็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ /หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ และข้อมูลที่อ่อนไหวฯ จากการยินยอมของท่านก่อนการเพิกถอนแต่อย่างใด
8.7
การลบหรือการทำลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัทฯ ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านที่กลุ่มบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ /หรือเปิดเผย อยู่เป็นข้อมูลที่ไม่อาจระบุตัวตนได้
8.8
การยื่นคำร้อง: ท่านอาจมีสิทธิยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ หากท่านเชื่อว่าการดำเนินการของกลุ่ม บริษัทฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้
อนึ่ง กลุ่มบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอของท่าน หากเป็นกรณีกฎหมายได้กำหนดให้กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิปฏิเสธการดำเนินการ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลฯ
9.
ช่องทางการติดต่อ
หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน โปรดติดต่อกลุ่มบริษัทฯ ตามรายละเอียด ที่ระบุด้านล่างนี้
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล legal@nine.co.th