Entries by admins_bow

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (21/04/64)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  (21/04/64) นายราเชน ลีรพันธุ์ ประธานกรรมการ และนายวรพจน์ จรรย์โกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 37 คน การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอทุกวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

มอบหนังสือแทนใจ ครั้งที่ 11

สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ จัดกิจกรรม “มอบหนังสือเป็นสื่อแทนใจ ครั้งที่ 11” โดยมีพิธีมอบหนังสือ และอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าห้องสมุด และศูนย์หนังสือบดินทรเดชาฯ

ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13

สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ ร่วมทำบุญใส่บาตรหนังสือ ให้กับพระสงฆ์และสามเณรนักศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในกิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13” ที่ทางศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 7.00 – 9.30 น. ณ ลานหน้าอาคารจามจุรีสแควร์