คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
นายชัยวัฒน์
อัศวินทรางกูร
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชาน
คิน ตัค
กรรมการและ
กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
นางจิตเกษม
หมู่มิ่ง
กรรมการและ
กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
นายสตีเฟ่น โจเซฟ
แคมมิแลรี่
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นายพันธ์วริศ
มาตย์เมือง
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ