เกี่ยวกับ NINE
NINE เป็นบริษัทที่มีธุรกิจทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจร้านค้าปลีก ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ และธุรกิจสิ่งพิมพ์ / หนังสือ กุลยุทธ์ของเราคือการทำงานร่วมกับบริษัทพันธมิตรบนเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อสร้างความสะดวกสบายและคุณค่าให้กับผู้ที่สัญจรในกรุงเทพฯ
วิสัยทัศน์
มอบความสุขผ่านสินค้าและบริการที่เข้าถึงได้ใน
ทุกการใช้ชีวิตของผู้คน
พันธกิจ
เสนอสินค้าและบริการที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ
ผ่านการสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถัน
สร้างกลยุทธ์แบรนด์ให้เข้มแข็ง เป็นที่จดจำและ
ไว้วางใจ
ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน