อบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 22 และ 24 มีนาคม 2022  เวลา 13:30 – 17:00 น.
พนักงานจากสาขาเซนต์หลุยส์ , เพลินจิต และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
จำนวน  32 คน

   โดย วิทยากร จาก Central Lab Thai ( ที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัย )
โดยส่วนใหญ่จะให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการประกอบอาหาร สุขอนามัยความสะอาดที่ถูกต้อง ผลเสียต่างๆที่เกิดจากเชื้อโรค ที่มาจากอาหาร
   เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมภายใน 16 ธันวาคม 2563 และต่อใบอนุญาตทุก 3 ปี ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข