ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัทฯ ได้รับผลคะแนน ในระดับ “ดีมาก” หรือ 4 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564

บริษัทฯ ได้รับผลคะแนน ในระดับ “ดีมาก” หรือ 4 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 (CGR 2021) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จาก โครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564″ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)