ข่าวสารและกิจกรรม

การรับรองการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

 

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอต่ออายุสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย และได้รับอนุมัติรับรองการต่ออายุแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ครบกาหนดอายุการรับรองในวันที่ 30 มีนาคม 2567