ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (21/04/64)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  (21/04/64)

นายราเชน ลีรพันธุ์ ประธานกรรมการ และนายวรพจน์ จรรย์โกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 37 คน การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอทุกวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564