- คำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ตามเอกสารแนบ (คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต)  คำประกาศเจตนารมณ์

- นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
คำนิยาม
คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

บทนำ

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยตั้งแต่ปี 2556 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมย์เข้าเป็น  “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ ข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและการปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง และครอบครัว จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ  การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
3. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
4.1 การเลี้ยงรับรอง ของกำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)
4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน
การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และต้องถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดไว้
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
4. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 
แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน โดยให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน ผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น มาตรการที่ต้องปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่ประเมินได้  รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการติดตาม สอบทานการปฏิบัติงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ
3. พนักงานของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
4. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการ    คอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
5. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่น       ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
7. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “คอร์รัปชัน” เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
 
การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อให้พนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้
1. สำหรับพนักงานของบริษัท ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้ทราบทางระบบ Intranet และจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) ให้พนักงานทุกคน 
2. สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้ทราบทาง Website ของบริษัท (www.nine.co.th), รายงานประจำปี เป็นต้น

- การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจและ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีช่องทางในการร้องเรียน การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ดังนี้
เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

 • การกระทำที่ทุจริต คอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยทางตรงหรือทางอ้อม
 • การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทจนทำให้สงสัยได้ว่า อาจเป็นช่องทางในการกระทำทุจริต
 • การกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
 • การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน

 • E-mail : audit_nine@nationgroup.com ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง ที่
 • คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ที่ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล  เอ็ดดูเทนเมนท์  จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/118-119, 121-122, 124-130 ชั้น 28 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

 • ฝ่ายตรวจสอบภายในรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมฯ และดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
 • หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมหลักฐานส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีฝ่าย HR เป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน
 • คณะกรรมการฯ ทำการสอบสวนข้อเท็จจริง และรายงานผลพร้อมทั้งกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
 • ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสีย
 • ผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของตนเองได้ เว้นแต่ ผู้ร้องเรียนเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลจะทำให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
 • คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริง

ข้อมูลจาก : คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ และ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน