บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ต่อไปจะเรียกว่า บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้มีกรอบที่ชัดเจนในการนำนโยบายนี้มาสู่ภาคการปฏิบัติ บริษัทฯ จึงได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัททุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัท เชื่อว่าการดำเนินงานโดยยึดถือหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจนั้น จะส่งผลให้บริษัทได้รับความยอมรับจากทั้งลูกค้า, คู่ค้า และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวของพนักงานเอง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทก้าวหน้า และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและประเทศชาติสืบไป

คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนและอนุมัติประกาศใช้คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

ดาวน์โหลด : p คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)