นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็น อย่างยิ่งว่าระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของบริษัท ได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงได้จัดทำเอกสาร ฉบับนี้ขึ้น โดยได้ประมวลนโยบายและข้อปฏิบัติหลักๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะยึดถือ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท โดยจะจัดให้มีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี หากพิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมอยู่ บริษัทฯ จะยังคงใช้วิสัยทัศน์และพันธกิจเดิมต่อไป

คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับประโยชน์ และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลา และให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างดี

คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนและอนุมัติประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

ดาวน์โหลด : p นโยบายการกำกับดูแลกิจการ