บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. เลขที่ 0107551000312
โทร. 0-2091-5900 แฟ็กซ์. 0-2091-5928

Nation International Edutainment Public Company Limited
333 Lao Peng Nguan 1 Tower, 24th Floor, Zone A, Soi Choeiphuang, Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Company Registration Number 0107551000312
Tel. 0-2091-5900 Fax. 0-2091-5928